4 sütün omörite nagyşly agaç pul gutusy

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Haryt belgisi:JH-FW2209H
 • Material:MDF
 • Reňk:Gara / agaç
 • MOQ:600 HK
 • Aýratynlyk:EKO üçin amatly
 • Gurşun wagty:40 gün
 • Port:Ningbo porty
 • Gelip çykan ýeri:Zhejiang;Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI, FSC
 • Gaplamak:Köpürjik halta
 • Marka ady:Jinn Home
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 500000 bölek / bölek
 • Hyzmat:Her bir müşderä şahsylaşdyrylan, hünärli we aýratyn hyzmat berýäris. Yourhli hatlaryňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  Armyly doňuz banky: Doňuz banky bilen jaýyň görnüşini ussatlyk bilen birleşdirýär.Beýleki adaty doňuz banklary ýaly, doňuz bankynyň ýokarsynda olara pul goýup biljek dört sany ýeri bar.Itöne muny aýratynlaşdyrýan zat, şol bir wagtyň özünde dört sütün we dört ýeri bar.Müşderiler bu dört sütüniň ulanylmagyny meýilleşdirip bilerler.

   
  Retro guty görnüşli doňuz banky: Doňuz banky MDF agaçdan we aýnadan ýasaldy.Öýüň görnüşini kabul edýär, gara we agaç reňk bolsa retro stilini berýär.

   
  Döredijilik doňuz doňuz banky: Kiçijik agaç gutynyň esasy wezipesi pul tygşytlamakdyr.Doňuz bankynyň ýokarsynda pul tygşytlap bilýän dört sany ýeri bar.Mundan başga-da, düýbünde ulanyjylara doldurylandan soň pul çykarmaga mümkinçilik berýän dört deşik bar.Aç-açan aýna gutynyň öň tarapynda, ulanyjylara näçe pul tygşytlamalydygyny aňsatlyk bilen bilip biler.Müşderiler tygşytlylyk çarçuwasynyň ulanylmagyny meýilleşdirip biler ýaly, aýnadaky ýüpek ekrany çap etmegiň nagyşlaryny we harplaryny goldaýarys.Mundan başga-da, bu dizaýn, kiçijik bezegleri saklap boljak kiçijik şkaf edýär.

   
  Ajaýyp bezeg: ajaýyp ussatlyk we üýtgeşik dizaýn bilen doňuz banky diňe bir pul tygşytlaman, eýsem beýleki zatlary hem saklap bilýän näzik agaç guty ýaly görünýär.LED zolak çyralary ýa-da gurjaklar ýaly beýleki ownuk bezegler bilen aňsatlyk bilen gabat gelip biler.Amatly ýerde goýulsa, näzik bezeg bolup biler.

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1. Iň pes sargyt mukdary näçe?
  * Adatça 600 sany.Takyk ýagdaýyňyza görä siziň bilen gepleşik geçirip bileris.

  2. OEM, ODM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  * Hawa.Size kömek etjek hünärmen dizaýnerlerimiz hem bar.

  3. Önümleriňiziň hili barada näme aýdyp bilersiňiz?
  * Önümçilik ýagdaýyny islendik wagt barlap bilmek üçin öz zawodymyz bar.Önümçilik döwründe we ondan soň suratlar berip bileris.Şeýle hem gözden geçirip bilersiňiz.

  4. Töleg usulyňyz nähili?
  * 30% öňünden we 70% balans goldaýarys.

  5. Nusga berýärsiňizmi?
  * Hawa.Şeýle hem, nusgalaryň özleşdirilmegini goldaýarys.Sargyt bereniňizde nusga bahasy yzyna gaýtarylyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň