ýagdaý

surat1

NINGBO JINN HOME DECORATION CO., LTD

2007-nji ýylda Ningbo Jinn Home Decoration Co., Ltd-ni esaslandyranymyzdan bäri uzak ýol geçdik. Ningbo-da senagat we söwda pudagynda öňdebaryjy kompaniýa.Öý bezeg önümlerimiz, surat çarçuwalary, şaý-sepler gutulary, aýnalar, taraklar, şem saklaýjy we başgalar ýaly dürli görnüşler bilen özboluşly stil duýgyňyzy aňlatmagy aňsatlaşdyrýar.

Köp ýurtda gowy hyzmatdaşlygy bolan 100-den gowrak müşderimiz bar.Müşderiler elmydama zehinli dizaýn önümlerimizden ýokary hilli dizaýn hyzmatyndan lezzet alýarlar.Kompaniýamyzyň ýerleşýän ýeri, howa menzili, Ningbo we Şanhaý portuna ýakyn, şonuň üçin harytlara baryp görmek ýa-da eltip bermek isleseňiz gaty amatly.“Jinn Home” Europeewropada, Amerikada, Okeaniýada, Aziýada we Orta Gündogarda ähli müşderilere bäsdeşlik nyrhlarynda önüm almaga mümkinçilik berýän täsirli söwda kanalyny döretdi.“Hemme zat has gowy bolmaly” maksady bilen J inn Home müşderimiziň isleglerinden has ýokary bolmaga çalyşýar.

Öý senetleri pudagynda hünärmen öndüriji we eksportçy.Deňiz, gury ýer ýa-da howa gatnawy bolsun, amatly transport desgalary bilen Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşdik.Müşderilerimize OEM we ODM ýaly ýörite hyzmaty hödürläp bileris.

Dürli bazara we müşderiniň isleglerine laýyk gelýän täze önümleri yzygiderli ýerine ýetirmek üçin kompaniýamyzyň öz gözleg we barlag bölümi bar.

ABŞ-da “Walmart” we “Disney” ýaly käbir markalar, şeýle hem EURO-da köp satyjylar bilen hyzmatdaşlyk etdik.

Ygtybarlylygy, berkligi we netijeliligi üpjün edýän önümler bilen yzygiderli täzelik we dizaýn liderligi bilen tanalýarys.

surat2

Kompaniýanyň tertibi

Zawodyň ýer meýdany 35mu. 400-den gowrak işgärimiz bar. Esasy önümlerimiz surat çarçuwasy, agaç senetleri, pul gutusy, kölege gutusy, şaý-sepler gutusy, aýna we başgalar.Köp ýurtda gowy hyzmatdaşlygy bolan 100-den gowrak müşderimiz bar.Kompaniýamyzyň ýerleşýän ýeri Ningbo portuna ýakyn, şonuň üçin harytlara baryp görmek ýa-da eltip bermek isleseňiz gaty amatly.

10-20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan dolandyryş topary
Bizde doly önümçilik ulgamy, 10-20 ýyldan gowrak tejribesi bolan dolandyryş topary, doly sitata we nusga ulgamy bar. Adatça, nusgalar bir hepde töweregi wagt içinde öndürilip bilner we çalt getirilip bilner.Adatça gowşuryş wagty 35-45 gün, ony her aý eltip bolýar. 

surat3

OEM & ODM elýeterli
Zawod ISO9001, BSCI we FSC bilen kepillendirildi, şeýle hem ABŞ we Europeanewropa müşderileriniň zawod barlaglaryndan geçdi.Materiallar müşderileriň isleglerine görä elýeterlidir.Toparlaýyn işimizi çeýe edýän, müşderilere önümçilik çözgütlerini tapmaga kömek edýän käbir çylşyrymly material önümleri üçin dizaýnerler bilen hyzmatdaşlykda tejribämiz bar.

IQC, IPQC we FQC hiline gözegçilik etmäge kömek edýär
Müşderiler bilen täze önüm öndürenimizde we hiliň esasy gözegçilik proseduralary bilen ilkinji ädimden hiliň gözegçiligine hemişe üns berýäris.IQC, IPQC, FQC her önümçilik prosedurasy wagtynda hiline gözegçilik etmäge kömek edýär.Müşderiniň isleglerine görä 3-nji tarap synagy.Önümlerimizi yzygiderli ösdürmek we gowulandyrmak üçin "Hil - durmuş" önümçiligimiz we maksadymyz hökmünde kabul edýäris.

surat4

Döwrebap adamlar öý bezegine has köp üns berýärler.Roomaşaýyş otaglary, ýatylýan otaglar, okuw otaglary, uzyn we monoton koridorlar we basgançaklar, gözel ýerlere iň ýakyn ýerler surat çarçuwalaryny goýmak üçin gowy ýerlerdir.Surat çarçuwalarynyň görnüşleri, dürli materiallar we dürli stiller bilen sarp edijileriň isleglerine görä üýtgeýär.

surat5

Surat çarçuwasy öýde umumy bezegdir.Memoriesatlamalary düzmek we gözelligi dadyp görmek üçin ulanýarys.Öýüňiz üçin ajaýyp surat çarçuwalary bilen albomlaryňyzdaky iň gymmatly ýatlamalaryňyzy we halaýan suratlaryňyzy görkeziň.Öz surat çarçuwasyny ýasap bilersiňiz.Dürli material surat kadrlarynyň tanyşdyrylyşyna göz aýlalyň.

1.Güýçli surat çarçuwasy, agaçdan ýasalýar (umumy dykyzlyk tagtasy, sosna, dub, gaýa, hoz, arça, sosna, dub we ş.m.) iň köp ulanylýan dykyzlyk tagtasy we sosna. Gowy suratly çarçuwa gaty özüne çekiji we özüne laýyk bolar islendik döwrebap rustiki ýa-da rustiki stil. Durnukly MDF agajyndan ýasalan bu ramkalar, iň gymmatly suratlaryňyzy düzmek üçin ajaýyp.Çarçuwanyň tapawudyna baglylykda gönüburçluk, inedördül, tegelek, ýürek, ýumurtga we ş.m. gönüburçluklar iň köp ýaýran şekiller, şol sanda planşet şekilleri, dik şekiller we asma şekiller.Kiçijik stoluň üstleri iň ýygydyr we iki sany gutarnykly bar: boýag we örtük.Şu wagta çenli ulanmagyň giň görnüşi.Diňe tygşytly we amaly däl, eýsem görnüşi we reňki boýunça ýokary döredijiliklere eýe.Abraziw gurallar bilen çäklenmeýär we adatça MOQ ýokary däl;

surat6

2. Aýna surat çarçuwasy (gyzgyn aýna, adaty aýna, hrustal aýna) esasy göwre hökmünde aýna bilen surat çarçuwasydyr.köp amallar arkaly esasy beden hökmünde aýnadan ýasalýar.Reňkli, asylly we owadan, toýlary, banketleri we beýleki sahnalary bezemek üçin amatly.Çarçuwa, kesmek, oýmak, çäge basmak, geýinmek, reňklemek, reňklemek arkaly her dürli senetçilik prosesi döredýän aýna.Taýýar önüm baý we reňkli, owadan we reňkli, amaly we döredijilikli, üýtgeşik we duýgy taýdan özüne çekiji.

3.Plastik surat çarçuwalary esasan açyk reňkler, poslama garşylyk we çydamlylyk bilen PVX-den durýar.Iň uly artykmaçlygy ýeňil we gymmady arzan, reňkde hiç hili çäklendirme ýok, ýöne ony ýasamak üçin gural gerek, şonuň üçin başlangyç maýa goýumlary has ýokary bolar.Önümçilige plastifikator, garşylaýjy serişde we beýleki zäherli kömekçi materiallaryň goşulmagy sebäpli, ýylylyga garşylygy, berkligi we süýümliligini ýokarlandyrmak üçin önümleri adatça azyk we derman saklamaýar.Häzirki zaman dünýäsinde meşhur we giňden ulanylýan sintetiki material.Heöne birnäçe galyp ýasamaly bolany üçin köp önüm sorady.Global ulanylyşy ähli sintetiki materiallaryň arasynda ikinji ýerde durýar.

4.Metal surat çarçuwasy (alýumin garyndysy, demir sim, titanium garyndysy, sink garyndysy, galaýy, gurşun gala garyndysy, ýelim metal surat çarçuwasy, çoýun demir surat çarçuwasy) möhürlemek ýa-da dürli materiallaryň metal emele getirýän galyndylary bilen ýokary temperatura guýmak arkaly ýasalýar .ýerüsti reňk, adatça muzeýler, myhmanhanalar, kinoteatrlar we beýleki ýerler üçin amatly, mat ýa-da çotga bolup bilýän elektroplatasiýa prosesi bilen işlenýär.

5.Akril surat çarçuwasy (pleksiglas surat çarçuwasy hem diýilýär), ajaýyp aýdyňlyk, ajaýyp garramaga garşylyk;Onuň paýy adaty aýnanyň ýarysyndan az, ýöne ýarylmaga garşylyk birnäçe esse ýokarydyr;Gowy izolýasiýa we mehaniki güýç;Kislota, aşgar, duz poslama;Işlemek aňsat, näzik we owadan.

6. Kollaage surat çarçuwasy: Bu ramka peýzaapes we maşgala surat kombinasiýalary üçin örän amatlydyr;Sahnany ogurlaýan görnüş döretmek üçin sanly suratlaryňyzy Şahsy 12 surat çarçuwasy bilen ýükläp bilersiňiz.Bir gezekde diňe bir suraty görkezip biljekdigiňiziň sebäbi ýok we kolla frame çarçuwasyny saýlanyňyzda, umumy mowzuga laýyk gelýän birnäçe suraty aňsatlyk bilen jemläp bilersiňiz.Bu, bir wakadan ýa-da fotosessiýadan ýatlamalary görkezmegiň ajaýyp usuly, sebäbi suratlaryň hemmesiniň umumy mowzugy bolar we bilelikde görkezilende ajaýyp görüner.Kollaage çarçuwasy bilen, indi iň gowy suraty saýlamagyň zerurlygy ýok, sebäbi halaýanlaryňyzyň hemmesi bilen özüňizi aňsatlyk bilen gurşap bilersiňiz.

surat7

7. kölege gutusy: Beýleki ramkalara garanyňda üç ölçegli görünýär, teňňäni tygşytlamak gutusy hökmünde hem ulanylyp bilner;Bu surat çarçuwalary adaty kadrlardan has çuň bolup, diňe suratlardan başga-da aňsatlyk bilen saklamaga we görkezmäge mümkinçilik berýär.Görkezmek isleýän zadyňyza baglylykda, sport ýadygärlikleri, düwmeler, hatda nyşanlar we nokatlar üçin ajaýyp kölege gutularyny satyn alyp bilersiňiz.Saýlan kölegeli gutyňyzyň, önümleriňiz görkezilende äýnege iterilmezligi üçin ýeterlik derejede çuňlugyna göz ýetiriň.

8.Poster çarçuwasy: Adatydan has uly suraty ýa-da afişany satyn alsaňyz we ony diwara asmak isleseňiz, birnäçe saýlawyňyz bar.Käbir adamlar afişany ýelim ýa-da lenta bilen diwara ýelmejek bolsalar, has oňat warianty afişanyň ölçegli surat çarçuwasydyr.Bu diňe bir afişany has taýýar we ýokary hilli görkezmek bilen çäklenmän, bu işde diwarlaryňyza tötänleýin zeper ýetirmek ähtimallygy azdyr.Olar köplenç dürli ini çarçuwalar bilen gelýärler, afişaňyzy goýup, ony açjak birini saýlamagy aňsatlaşdyrýarlar.

9. Resminamanyň çarçuwasy: Islendik wagt çarçuwalanmak isleýän ýörite resminamaňyz bar bolsa, resminama çarçuwasyny gözlemeli bolarsyňyz.Bular ajaýyp, sebäbi çarçuwalamak isleýän we gaty nusgawy reňklerde we stillerde gelmek isleýän kagyzyňyz üçin dogry ölçegdir.Içinde haýsy resminamanyň bardygyna garamazdan haýsydyr bir otagda ýa-da ofisde ajaýyp görünmeýän birini satyn almak mümkin däl diýen ýaly.

10. beýleki çarçuwalar: Dürli mowzukly çaga, Söýgüliler güni, Eneler güni, Ro Christmasdestwo we ş.m. goşmak bilen, beýleki mowzuk ramkalaryny hem islegleriňize görä düzüp bileris.

surat8

Häzir biziň bilen habarlaşyň
Has gowy hyzmat we usullar bilen ösmegimizi we gowulaşmagy dowam etdirýäris.Bize goşulmak üçin hoş geldiňiz.Biz siziň bilen ajaýyp geljegi gurmak isleýäris.