Kölege gutusy

Kölegeli guty surat ramkalary adaty kadrlardan has çuň bolup, diňe suratlardan başga-da aňsatlyk bilen saklamaga we görkezmäge mümkinçilik berýär.Görkezmek isleýän zadyňyza baglylykda, sport ýadygärlikleri, düwmeler, hatda nyşanlar we nokatlar üçin ajaýyp kölege gutularyny satyn alyp bilersiňiz.Saýlan kölegeli gutyňyzyň, önümleriňiz görkezilende äýnege iterilmezligi üçin ýeterlik derejede çuňlugyna göz ýetiriň.

Premium materiallar - Güýçli agaçdan ýasalan we ýatlamalaryňyzy aýdyň görkezýän hakyky aýna öň tarapy bilen gelýär.Bu ramkalar, suratlar, otkrytkalar, konsert biletleri, çakyr dykylyklary, çeňňekler, lentalar ýa-da islän ýatlamalaryňyz bilen şahsylaşdyrylan kolla .y DIY edip biler.Ol berk, çydamly, ekologiýa taýdan arassa we üýtgeşik yssyz.

Köp funksiýaly - diwaryňyza dik we keseligine asylmak üçin köp sanly asma enjamlar bilen bezelendir.Bu ramka stol, stol, tekje, gijeki stend, taýak ýa-da saýlan başga tekiz ýer ýaly islendik tekiz ýere ýerleşdirmäge ukyply.

Ulanmak aňsat - Bitarap zygyr matalar, kanwalar ýa-da karton örtülen arka.Diňe halaýan zatlaryňyzy arka tagtasyna DIY ediň.