Senagat habarlary

 • Iň täze we meşhur çagalar sungat çarçuwasy - Dinamiki çarçuwalar

  Iň täze we meşhur çagalar sungat çarçuwasy - Dinamiki çarçuwalar

  4 ýaşly oglum şu günler esasan sungat ýasaýjy maşyn we men ony haladym!Kiçijik wagtyndan bäri elmydama käbir çeperçilik taslamalaryny durmuşa geçirmäge synanyşýardym, ýöne çaga ýa-da kiçi çaga bilen sungat / senetçilige synanyşan bolsaňyz, ünsüňizi gaty ýitirip boljakdygyny ýa-da sypdyryp biljekdigini bilýärsiňiz.Görnüşine görä, howew ...
  Koprak oka
 • Söýgüliler güni 2023: surat çarçuwasyndaky iň gowy şahsylaşdyrylan sowgatlar

  Söýgüliler güni 2023: surat çarçuwasyndaky iň gowy şahsylaşdyrylan sowgatlar

  - Gözden geçirilen redaktorlar tarapyndan özbaşdak saýlanan teklipler.Biziň baglanyşyklarymyz arkaly satyn alýan zatlaryňyz, neşirýat hyzmatdaşlarymyz üçin komissiýa döredip biler.Şahsy sowgatlar 2023-nji ýylyň Söýgüliler güni üçin iň gowy sowgat. Bu birine söýgiňizi görkezmegiň oýlanyşykly usulydyr.Eger söýýän bolsaňyz ...
  Koprak oka
 • Diwar sungatynyň dürli görnüşleri düşündirilýär

  Diwar sungatynyň dürli görnüşleri düşündirilýär

  Haýsy görnüşine garamazdan, aýratyn çeper eserli diwarlary ýalaňaçlardan has gowy görýärin.Häzirki wagtda ýaşaýyş otaglaryny, naharhanalaryny we jaýyň beýleki böleklerini diwar sungaty bilen tapmak adaty zat.Käbirleri tutuş bezeg diwary üçin aýratyn ýa-da aksent diwaryny saýlap alýarlar.Diwar alamatlaryny ýazyň ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýyldaky öý bezegi kategoriýasy

  2023-nji ýyldaky öý bezegi kategoriýasy

  Dünýäniň köp ýurtlarynda we sebitlerinde gulplama tertibi geçmişe öwrüldi.Consumersöne sarp edijiler öý şertlerine pandemiýadan ozalkydan has az üns bermeýärler we gibrid ofis modeli barlygyny dowam etdirýärler.Mundan başga-da, sarp edijileriň 63% -i meýilleşdirýär ...
  Koprak oka
 • Öz surat kadrlaryňyzy nädip ýasamaly

  Köpümiziň iň ajaýyp ýatlamalarymyzy bir düwmä basyp, diňe şol suratlaryň telefonlarymyzda sanly tozan ýygnamagy üçin bir döwürde ýaşaýarys.Çarçuwaly suratlar suratlary janlandyrýar we has möhümi, käbirlerini janlandyrmaga mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Bedatylýan otaga aýna nirede goýup bilersiňiz?

  Bedatylýan otaga aýna nirede goýup bilersiňiz?

  Bedatylýan otagdaky aýna üçin iň amatly ýer, özüňizi görmek üçin ýeterlik derejede durup bilersiňiz.Bu ideal;elmydama mümkin däl.Muňa garamazdan, aşakda käbir wariantlary kesgitledik, köpüsi kiçi ýatylýan otaglarda aýna ýerleşdirmek üçin ýer tygşytlaýjy wariantlar.2 esasy görnüş ...
  Koprak oka
 • Býudjet boýunça mekdebe çenli çagalaryň ýatylýan otaglaryny bezemek üçin 5 maslahat

  Býudjet boýunça mekdebe çenli çagalaryň ýatylýan otaglaryny bezemek üçin 5 maslahat

  Býudjet bilen bezemek elmydama kyn bolup biler, ýöne ýüregimiz hiç ýerde çagalarymyz ýaly owadan otag bilen üpjün etmek islemeýär.Bagtymyza, şu gün edip biljek ajaýyp pikirleriňiz bar, mekdebe çenli çagalar otagyny döwmek we çykdajylary az saklamak!1.P ...
  Koprak oka
 • Aýnanyň dürli şekillerini funksiýa girizmek

  Aýnanyň dürli şekillerini funksiýa girizmek

  Aýna öý durmuşynda möhüm zat, guraly gutarmak, bezeg aýnadan aýrylmazdyr.Indi bazaryň estetiki ösüşine laýyk gelmek üçin aýnalaryň dizaýny barha köp diwersifikasiýalaşdy, dürli sarp edijileriň satyn almak isleglerini kanagatlandyryp biler.Som ...
  Koprak oka
 • Açyk meýilnamaly nahar otagyny nädip döretdik?

  Açyk meýilnamaly nahar otagyny nädip döretdik?

  Öýüňizde açyk meýilnamaňyz barmy we ony özüňiz bermek isleýärsiňizmi?Bularyň hemmesini bilelikde işlemelidigini bilmeýärsiňizmi?Justaňy göçüp gelen bolsaňyz ýa-da täzelenýän bolsaňyz, şunuň ýaly giňişlik guramak kyn iş ýaly bolup biler.Baglanyşykly bölekler gaty köp bolsa, nirä ýyldyz etjegiňizi hem bilmersiňiz ...
  Koprak oka
 • Durmuş üçin gadyrly sowgat

  Durmuş üçin gadyrly sowgat

  Dostlaryňyzyň ýüregini ýakjak oýlanyşykly sowgat gözleýän bolsaňyz, çaga toýun el yzy toplumy iň oňat saýlawdyr.Çagaňyz ýaňy doglan bolsa, bu ajaýyp ýatlamalara, çaga syýa ýa-da çaga toýuna sarpa goýmaly we bir aýlyk ösüş rekordyny ýazmalydyrys.Bir gün görünersiň ...
  Koprak oka
 • Loüzýän çarçuwalar (bilmeli zatlaryňyz)

  Loüzýän çarçuwalar (bilmeli zatlaryňyz)

  Öýüňizi bezäniňizde, surat we asylan sungat çarçuwasy aňyňyzdaky iň soňky zat ýaly bolup biler.Şeýle-de bolsa, bu soňky esbaplar hakykatdanam durmuşa giňişlik getirýär.Diwar bezegi öýüňizi gutarnykly we özüňiz ýaly duýup biler.Bezeg meselesinde saýlamaly köp wariant bar....
  Koprak oka
 • Öý bezegiňizi doldurmak üçin maslahatlar

  Öý bezegiňizi doldurmak üçin maslahatlar

  Jaýyňyzy bezemek prosesi hem kyn, hem hezil bolup biler.Emma otagdaky mebelleri tertiplemek we zerur zatlary öýüňize goşmak ýeterlik däl.Öýüňiziň henizem gutarmadyk ýaly görünýändigine düşünersiňiz.Öý bezegiňizde az jikme-jiklikler we degishmeler bolmazlygy mümkin, ýöne edip bilersiňiz ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5