Iň täze we meşhur çagalar sungat çarçuwasy - Dinamiki çarçuwalar

4 ýaşly oglum şu günler esasan sungat ýasaýjy maşyn we men ony haladym!Kiçijik wagtyndan bäri elmydama käbir çeperçilik taslamalaryny durmuşa geçirmäge synanyşýardym, ýöne çaga ýa-da kiçi çaga bilen sungat / senetçilige synanyşan bolsaňyz, ünsüňizi gaty ýitirip boljakdygyny ýa-da sypdyryp biljekdigini bilýärsiňiz.

Şeýle-de bolsa, mekdebe çenli ýa-da öýde atyp biljek ähli reňkleýiş we reňkleýiş wagtlaryndan lezzet alýan ýakymly bir ýere öwrülen ýaly, döredijiligini tamamlan badyna taslamalaryny öýüň hemme ýerinde tapyp başlaýar.

emma çeper eserleri görkezmek we şol bir wagtyň özünde çeper eserleri ýygnamak pikirine ýetmäge kömek edýän bu önümiň döremegi bilen, çagalaryňyzyň eserleri ýitmez ýaly, islendik wagt we islendik ýerde erkin üýtgäp biler, bu diňe bir iş däl dogry aýdylan sungat, ajaýyp öý saklaýyş guralydyr.

Kiçijik suratkeşiňiziň iň gymmatly sungat eserlerini görkeziň.Ony gizlemegiň ýa-da aňsatlyk bilen zaýalanmagy mümkin sowadyjynyň içine salmagyň ýerine, çaganyň sungatyny buýsanç bilen görkeziň.Özboluşly açylyş, gaty öndümli kiçijik sungat eseriňizi öçürmegi aňsatlaşdyrýar.Olaryň suratlaryny, suratlaryny, garyşyk media böleklerini ýa-da halaýan suratlaryňyzy görkeziň.Içki gyrasy boýunça alty bölek plastmassa çarçuwasy, çarçuwanyň gapysy açyk bolanda çeper eserleri saklaýar, şeýle hem gutujykdaky köpük kublary bilen, çapyň öň aýnasyna öňe gitmegini dowam etdirmek üçin çeşme bolar we güýçli magnit ýapyk, saýlanan displeý ýerinde bolansoň gapyny ýapýar.Gurlan polotno stendi bulary gutudan göni islendik planşetde görkezmäge taýyn edýär, ýa-da diwary asmak üçin öňünden gurlan pyçak asma enjamyny ulanyp bilersiňiz.Elýeterli 8 × 11.5 ″ çarçuwalar, sungatyňyzy goramak üçin hrustal arassa 1mm pleksiglas bilen tekiz gara ýa-da ak reňkde bolýar.Çarçuwany keseligine ýa-da dikligine stolda, hasapda ýa-da diwarda aňsatlyk bilen görkeziň.Ilkinji täsirlerÇagalar sungat çarçuwalaryöýüňizde sungaty aýlamagy aňsatlaşdyryň.Bir gezekde azyndan 50 çap saklamagy goldaýar.

  • BuÇaga çeper eserleriniň çarçuwasyçagaňyzyň sungatyna özüne laýyk üns berýär;Suratlary, çyzgylary ýa-da suratlary çalyşmak ýönekeý we aňsat;Sowadyjyňyzyň gapysyny bulaşyksyz saklamaga kömek edýär
  • Çarçuwanyň gapysyny ýapmak üçin berk arka tagtasy we magnit ýapylyşy bilen 1 mm hrustal arassa pleksiglas öňi, gapy açyk wagty plastmassa tablar sungaty saklaýar

Çagalaryňyzyň sungat eserlerini öňdäki dizaýn bilen çalt we aňsatlyk bilen çalşyň, çarçuwanyň gapysyny açyň.

Çagalar sungat çarçuwasy

IMG_5198 IMG_5206 IMG_5207 IMG_5208 IMG_5209 IMG_5210

 


Iş wagty: 21-2023-nji fewral