Pul gutusy

Bezegli we işleýän ýokary hilli ak başdan geçirmeler gaznasynyň kölegeli gutusy.Specialörite waka ýa-da başdan geçirmeler üçin pul goýmagyň ajaýyp we gyzykly usuly!Şaýy pullaryňyzy ýa-da hasaplaryňyzy taşlap boljak kölegäniň gutusynyň ýokarsyndaky bir ýer bilen gelýär.Aýna gapagynda çap edilen sözler.Stolda ýa-da hasapda durup biler.Aýry-aýry gutulardan gelýär.

Giňişleýin ulanmak üçin fantastik guty


1. Syýahatyňyzda teňňeleri, hasaplary we başdan geçirmeler gaznasyny ýygnamak üçin ajaýyp kölege gutusy.

2. Öý ýa-da ofis üçin ajaýyp bezeg, iş stolunda, planşetde ýa-da mantelde görkezilip bilner.

3. Başdan geçirýän dostlaryňyz üçin gowy we üýtgeşik sowgat saýlamasy.

4. Şeýle hem suratlary görkezmek üçin surat çarçuwasy bolup biler.