Noutbuk stoly


  • MATERIAL: Bu noutbuk stoly ýeňil, çydamly we hünärli görnüşli mata üstündäki agaçdan ýasalýar.Stil we rahatlyk bilen islendik ýerden işlemek isleýänler üçin niýetlenen aýlaw stollarymyz

  • GÖRNÜŞLI ELI BILEN KÖP KÖMEK: Syýahat edeniňizde, uçarda ýa-da awtoulagda çykanyňyzda aýlaw stoluny ýanyňyz bilen alyň.Gyssagly işleri çalt ýerine ýetirip bilersiňiz, sebäbi bu aýlaw stoly size gowy iş gurşawy berýär

  • IŞI .IZI TERJIME EDIP BOLUN: Aýlaw stoly stendi telefon eýesi, planşet eýesi ýa-da ruçka eýesi hökmünde köp wezipeli ýeri bilen gelýär, şonuň üçin noutbukyňyza üns bereniňizde gelýän habarlara wagtynda jogap berip bilersiňiz.

  • WERSATILE LAP DESK: Bu noutbuk stoly oýun stoly, düşegiňizde ýatan wagtyňyz okamak stoly, diwan üçin stol, noutbuk üçin iş stoly we ş.m. ulanylyp bilner.

  • Sowgat saýlamak we kepillik - Bu noutbuk tarelkasy üýtgeşik we göçme, näzik paket bilen gelýär, ony dostlaryňyz, maşgalaňyz we kärdeşiňiz üçin Täze ýyl we doglan gün sowgady hökmünde iberip bilersiňiz.Bu aralykda, 6 aýlyk kepillik we 100% kanagatlandyrylan müşderi hyzmatyny edýäris.