Söýgüliler güni 2023: surat çarçuwasyndaky iň gowy şahsylaşdyrylan sowgatlar

- Gözden geçirilen redaktorlar tarapyndan özbaşdak saýlanan teklipler.Biziň baglanyşyklarymyz arkaly satyn alýan zatlaryňyz, neşirýat hyzmatdaşlarymyz üçin komissiýa döredip biler.
Şahsy sowgatlar 2023-nji ýylyň Söýgüliler güni üçin iň gowy sowgat. Bu birine söýgiňizi görkezmegiň oýlanyşykly usulydyr.Lovedakynlaryňyz döreden ýatlamalaryňyzy edil özüňiz ýaly gowy görýän bolsa, olara sowgat bermegi göz öňünde tutuňýürek surat çarçuwasy.
Birnäçe sagatlap göz aýlamazdan habarly saýlaň.Önüm hünärmenleriniň maslahatlary we maslahatlary üçin “Checklist” habar býulletenine ýazylyň.
30-y sazlap bilersiňizsurat çarçuwasyüýtgeşik saklaýyş döretmek üçin.Bu gaty täsirli sowgat!
Bir adatsurat kolla .ySöýgüliler güni sowgadyna şahsyýet we duýgudaşlyk goşup biler, ýöne olary özüňiz ýygnamak ullakan we köp wagt talap edip biler!“Minted” -den ýürek urgularynyň bu garyndysynda, diňe islegiňize görä klassiki, reňkli we döwrebap görnüşler bilen kolla style stilini saýlamak, soňra öz islegiňiz boýunça 30 sany surat ýüklemek gerek.
Çarçuwaly ýa-da çarçuwaly sowgat berip bilersiňiz, çarçuwalar agaç bilen metalyň arasynda dürli görnüşlerde hem bar.Tebigy çig agaç ýaly ajaýyp mat kümüşden ýa-da ýyly görnüşlerden saýlaň.Bu ýörite kitap, 14-nji fewralda açylanda ene-atalar, ene-atalar ýa-da hyzmatdaşlar üçin ajaýyp sowgat eder.
Gözden geçirilen önüm hünärmenleri, ähli söwda zerurlyklaryňyz üçin elýeterlidir.Iň soňky geleşikler, önüm synlary we başgalar üçin Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ýa-da Flipboard-da gözden geçiriň.


Iş wagty: 17-2023-nji fewral