2023-nji ýyldaky öý bezegi kategoriýasy

Dünýäniň köp ýurtlarynda we sebitlerinde gulplama tertibi geçmişe öwrüldi.Consumersöne sarp edijiler öý şertlerine pandemiýadan ozalkydan has az üns bermeýärler we gibrid ofis modeli barlygyny dowam etdirýärler.Mundan başga-da, sarp edijileriň 63% -i öý goşlary üçin onlaýn söwda etmegi dowam etdirmegi meýilleşdirýärler.

Etsy, platformadaky iň çalt ösýän gözleg sözlerine esaslanyp, 2023-nji ýylda öýi gowulaşdyrmak boýunça iň ýokary çaklamalary yglan etdi.Şeýle hem Etsy, 2023-nji ýyldaky öý bezeginiň has öz içine alýandygyny, garyşyk we gabat gelýän görnüşleri meşhurlyga eýe bolandygyny aýtdy.

1. ofylyň öwüşginli reňki - indigo

Etsy ilki bilen ýyllyk gülläp ösýän reňkini çykardy we çaklaýar, 2023-nji ýylda birden köp reňkde boljakdygyny, garşydaş “ikitaraplaýynlygy” gujaklap we öwrenip, şu ýylky öý bezeg reňkleriniň mowzugydygyny aýtdy.

Indöne indigo “ýokary täsirli we futuristik äheň” bilen şu ýyl esasy öý reňkine öwrüler we Etsy bal arynyň uruljakdygyny çaklaýar.

Indigo saç taragy

görnüş (1)

2. Mermer elementi

Etsy, aşhananyň dükanlaryndan başlap, otag esbaplaryna çenli mermeriň meşhurlygynyň artýandygyny çaklaýar.Etsiniň pikiriçe, platformasyndaky mermer çüýşeleri gözlemek 183%, mermer örtükleri gözlemek 117% ýokarlandy (geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2022-nji ýylyň awgust aýyndan oktýabr aýyna çenli).

mermer surat çarçuwasy

mermer şaý-sepleri

mermer noutbuk tarelkasy

görnüş (2)

3. Eriş elementi

Aýna gap-gaçlardan heýkeltaraş şemlere, lava hereketlerinden dizaýn ylhamyny alýan öýi abadanlaşdyrmak önümleri soňky döwürde köpelýär.Etsy, eredilen ýa-da eredilen zatlary gözlemekde 8 göterim ýokarlandy, bu ýakyn ýyllarda köpelmegine garaşylýar.

Eriş şaý-sepleri

Daş ussalary

görnüş (3)

4. “Tebigy verselemi” öwrenmek

Çagalaryň öý bezegindäki tendensiýalar barada aýdylanda, “gözleg we başdan geçirmeler” esasy tema bolar.Etsy, “jeňňel çagalar otagy” bezeglerinde gözlegleriň 49 göterim, “okean çagalar otagy” bezegleriniň 12 göterim ýokarlandygyny gördi.

tebigy dizaýn agaç senetleri

tebigy agaç çarçuwasy

görnüş (4)

Bizi yzarlamaga hoş geldiňiz!


Iş wagty: -20anwar-16-2023