3 Suw damjasynyň aýnasy altyn we gara zynjyrlar we diwar dyrnaklary bilen gaplaň

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Nokat:JH-MP0065H
 • Material:Aýna , plastmassa
 • Reňk:Altyn
 • MOQ:500 sany
 • Gaplamak:Köpürjik halta
 • Marka ady:Jinn Home
 • Aýratynlyk:Ekologiýa taýdan arassa
 • Önümçilik wagty:40 gün
 • Port ýüklenýär:Ningbo porty
 • Gelip çykan ýurdy:Zhejiang, Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI, FSC
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 900000 sany
 • Hyzmat:Her bir müşderä şahsylaşdyrylan, hünärli we aýratyn hyzmat berýäris. Allhli hatlaryňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler. Biz hem siziň üçin dizaýn edip bileris
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  • Täsin gözýaş dizaýny, ýylmanak çyzyklar we amplituda, ajaýyp gözýaş dizaýny adamlara deňsiz-taýsyz gözellik getirýär.Roomaşaýyş otagynda, ýatylýan otagda, girelgede we biderek zatlarda oturmak üçin ajaýyp.

   

  • Metal retro altyn çarçuwasy, Ahyrky çydamlylygy we posdan goramak gold Altyn reňkli ýokary derejeli demir çarçuwasy, bu gözýaş bezegli häzirki zaman aýna toplumy bilen öýüňize ajaýyp täsir galdyrýar.

   

  • Aýry-aýry dizaýn, 3-den ybarat altyn diwar bezeg paketi, Her birini aýratyn ulanyp bolýar.Döredijiligiňizi dürli şekillere birleşdirmek.

   

  • El bilen ýasalan senet, Sungatyň temperaturasy bar, her aýna seresaplylyk bilen ýasalan el.

   

  • Öý bezegi üçin ajaýyp sowgatlar, 4 sany altyn gözýaşly diwar aýnalary garaşylmadyk ýagdaýda ideal, doglan günlerinde, Ro Christmasdestwo, Söýgüliler güni we Eneler gününde aýallar üçin ajaýyp sowgatlar.

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1- Iň pes sargyt mukdary näçe?

  * MOQ zakaz eden dürli önümleriňize esaslanýar.Adatça 600 sany.Şeýle hem, takyk ýagdaýyňyza görä siziň bilen gepleşik geçirip bileris.

  2-OEM, ODM, özleşdirmek hyzmatyny berýärsiňizmi?
  * Hawa.Bu ugurda 14 ýyl tejribämiz bar.

  3- Önümleriňiziň hili nähili?
  * Önümleriň hiline berk gözegçilik edip bilýän öz zawodymyz bar.Önümçilikden soň, ähli önümleriň ýagdaýynyň gowydygyna göz ýetirýäris.

  4. Nusgalar mugtmy ýa-da ýok?

  *Eger-de ol biziň inwentar önümlerimiz bolsa, size mugt 3 nusga hödürlemäge-de begenýäris, ýöne ýük siziňki tarapyndan ýygnalmalydyr;Customöriteleşdirilen önümleriňiz bolsa, degişli nusgalaryň bahasyny we ýük bahasyny ýygnarys.

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň