Stol aşhana ferma jaýynyň bezegi üçin metal tegelek bezeg tutawajy bilen sazlanylýan 2 derejeli üzüm goňur hyzmat ediş gapagy

ululyklary:

Gysga düşündiriş:

 • Nokat:JH-TR0037L
 • Material:MDF + metal
 • Ölçegi:18in beýiklik
 • MOQ:600 sany
 • Gaplamak:köpürjik halta + ak guty Her bölek
 • Marka ady:JINNHOME
 • Aýratynlyk:Kitap görnüşine birleşdirilip, aňsatlyk bilen ýygnalýar we görkezilýär
 • Önümçilik wagty:35-40 GÜN
 • Port ýüklenýär:Ningbo ýa-da Şanhaý
 • Gelip çykan ýurdy:ZheJiang, Hytaý
 • Şahadatnama:BSCI, FSC, ISO
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200000 sany
 • Hyzmat:Öý bezegi pudagynda we hünärmen dizaýn toparynda 15 ýyllyk tejribe
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi

  • Guramaçy we boş ýer tygşytlamak: Bu agaç 2 derejeli tarelka, stoluň bulaşyklygyny saklamak, miweleri, iýmitleri we günortanlyk çaýlary saklamak üçin ajaýyp bezeg, aşhana dükany üçin öý bezegi, stollar üçin toý merkezleri ýa-da indiki oturylyşyk üçin käse stendi.

   

  • FARMHOUSE VINTAGE: Fermer jaýyňyzyň bezegine gabat gelmek üçin rustiki göteriji tutawaç bilen seresaplylyk bilen ýasalan gaty agaç.Aşhananyň aşgazan bezegi ýa-da öýüňizi hökman doldurjak stol merkezi hökmünde ajaýyp.

   

  • DURMUŞ: Daşky gurşaw taýdan arassa we durnukly hakyky agaç.Daşky gurşaw hakda alada edýäris we önümlerimiziň ahlak taýdan üpjün edilmegini üpjün edýäris.

   

  • Öý ýa-da partiýalar: Maşgala wakalary, wezipeleri we dynç alyş günleri üçin iki derejeli hyzmat ediş stendi.Käbir oýunjak kädi, sypal we Halloween üçin käseler, ýa-da Pasha bezegleri üçin kiçijik agaçlar we monjuklar üçin ajaýyp.Pikirler tükeniksiz

  Wideo

  Önümleriň aýratynlyklary

  07

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Iň pes sargyt mukdary näçe??

  MOQ dürli zatlara esaslanýan gaty çeýe.has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

  2-nji sorag.Dizaýn ýasamaga kömek edip bilersiňizmi?

  Hawa, hünärmen dizaýn toparymyz bar, ideýa berip bilersiňiz, biz ony işläris.

  4-nji sorag.Nusga alyp bilerinmi?

  Elbetde, elementlere görä erkin nusgalar berýäris, has giňişleýin maglumat.biziň bilen habarlaşyň ..

  5-nji sorag. Amazon müşderiňiz we poçta gutusy bukjasy barmy?

  Elbetde, müşderilerimiziň köpüsi onlaýn satýarlar, howpsuzlygy üpjün etmek bukjasyny hödürleýäris.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň